กลุ่มวิจัย “สิ่งแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นฐาน และความยืนหยัด” นำเสนอมุมมองใหม่ในการเชื่อมโยงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยมีสมมติฐานว่า ถึงแม้การคาดการณ์อนาคตจะมีความแม่นยำเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการโยกย้ายถิ่นฐาน แต่การโยกย้ายถิ่นฐานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว และยังคงมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตรหลักของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก ทั้งนี้ ทางกลุ่มวิจัยฯ มุ่งเน้นศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวการโยกย้ายถิ่นฐานที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถและสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนดั้งเดิมของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐาน

 

View all

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

โครงการ TransRe/มหาวิทยาลัยบอนน์ เข้าร่วมการประชุม COP22 ที่เมือง Marrakesh

โครงการ TransRe/มหาวิทยาลัยบอนน์ เข้าร่วมการประชุม COP22 ที่เมือง Marrakesh

Harald Sterly ผู้ประสานงานโครงการฯ และ Kayly Ober, รองนักวิจัยในฐานะตัวแทนของโครงการ TransRe และมหาวิทยาลัยบอนน์เข้าร่วมการประชุ… read more

Connecting the Dots: International Migration Experts welcomed at the GIUB in Bonn

Connecting the Dots: International Migration Experts welcomed at the GIUB in Bonn

Spotlights of a discourse: Migration is a problem that has to be managed. Migration processes are too complex to depict them in … read more

View all

Blog

The midday sun burns without intermission.

The midday sun burns without intermission.

The midday sun burns without intermission. There is no shade up here and the cement has to be processed quickly due to the heat.… read more

What Drives Government Decisions to (Not) Support Resettlement?

What Drives Government Decisions to (Not) Support Resettlement?

Sea level rise, floods, and tropical cyclones are affecting the very land on which coastal and delta populations live. Loss of h… read more

ประเด็นวิจัย

ความเสี่ยง ความเปราะบาง และความยืนหยัด

ความเสี่ยง ความเปราะบาง และความยืนหยัด

ความเข้าใจเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานและความเปราะบางของวิถีชีวิตชุมชนในบริบทของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม read more

เครือข่ายทางสังคมและการเสริมสร้างความยืนหยัดด้วยแนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

เครือข่ายทางสังคมและการเสริมสร้างความยืนหยัดด้วยแนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

การถอดรหัสบทบาทของเครือข่ายทางสังคมสำหรับการเสริมสร้างความยืนหยัดจากความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม read more

ธรรมาภิบาลของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในการเสริมสร้างความยืนหยัดทางสังคม

ธรรมาภิบาลของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในการเสริมสร้างความยืนหยัดทางสังคม

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ read more

ปฏิบัติการทางสังคมของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

ปฏิบัติการทางสังคมของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

กรณีศึกษา การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศไทย สิงคโปร์ เยอรมัน และการโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศไทย read more

ความเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ (Latest Social Media)

สื่อวีดีโอล่าสุด (Latest Videos)

Climate Change, Risk & Vulnerabilty in THA

From Knowledge to Action

Project Presentation

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video