คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) 

Herausgeber:
Translocal Resilience Project (TransRe),
Geographisches Institut der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Meckenheimer Allee 166
D-53115 Bonn

Telefon: 49-(0)228-73-3851
E-Mail: transreinfo@geographie.uni-bonn.de
Internet: www.transre.org

Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie wird durch den amtierenden Rektor gesetzlich vertreten.

Zuständige Aufsichtsbehörde: Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 122119125.


Das Webangebot von TransRe setzt sich aus vielen verschiedenen Quellen zusammen. Die zentrale Webseite wird inhaltlich verantwortlich gemäß § 7 TMG vom Project (TransRe) betreut:

Dr. Patrick Sakdapolrak (Projektgruppenleiter)
Telefon: 49(0)228-73-3851
E-Mail: psakdapo@uni-bonn.de

Simon Alexander Peth (Webkoordinator & Social Media Manager/Online-Redakteur)
Telefon: 49(0)228-73-2096
E-Mail: speth@uni-bonn.de

Kayly Ober (Webkoordinatorin & Social Media Managerin/Online-Redakteurin)
Telefon: 49(0)228-73-60220
E-Mail: kober@uni-bonn.de

Webbezogene oder technische Fragen und Anregungen zu sowie Kritik an der Projektwebseite (www.transre.org) schicken Sie bitte an: transreinfo@geographie.uni-bonn.de

 

 


Haftungsausschluss / Disclaimer

Inhalt des Onlineangebotes
TranRe übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. TransRe ist als Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Haftungsansprüche gegen TransRe, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens TransRe kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
TransRe ist als Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. TransRe behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von TransRe liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem TransRe von den Inhalten Kenntnis hat und es technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
TransRe erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat TransRe keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich TransRe hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von TransRe eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht
TransRe ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheber- und Leistungsschutzrechte der verwendeten Inhalte zu beachten, von ihr selbst erstellte Inhalte, v.a. Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Inhalte, v.a. Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen oder urheberrechtlich geschützte Werke unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Urheber- und Leistungsschutzrechts bzw. Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Verwendung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Marken- und Warenzeichen oder Inhalte nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Urheberrecht- und Leistungsschutzrecht für veröffentlichte, von TransRe selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei TransRe. Eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung oder Wiedergabe oder sonstige Verwendung solcher Inhalte, v.a. Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte ist ohne ausdrückliche Zustimmung durch TransRe nicht gestattet.

Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Der vorliegende Haftungsausschlusstext basiert auf dem kostenlosen Dienst von http://www.disclaimer.de.

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video