เชื่อมโยงจุดประ (Connecting the Dots): ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ 

ประเด็นที่น่าสนใจของวาทกรรม: การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปัญหาที่สามารถจัดการได้ ซึ่งกระบวนการในการโยกย้ายถิ่นฐานมีความซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายเป็นประโยคสั้นๆ ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ


Spotlights of a discourse: Migration is a problem that has to be managed. Migration processes are too complex to depict them in a few sentences. Climate change will reinforce migration flows drastically in the coming decades. Environmental change will have negative impacts on many regions, which might lead to new migration trajectories. Not every person has the chance to migrate. Therefore, investigating mobility alone is insufficient: we have to broaden our focus and gain a better understanding of immobility. Migration is not a problem per se and we should regard it also as a strategy of adaptation. In order to grasp the connections between migration, adaptation capacity, and resilience, it might be fruitful to zoom out, have a look from a larger scale, and follow a systemic approach. The quest for the causal linkages between climate change and migration leads to a dead end; in the worst case, research content could be politically misused.

Symposium on Migration and Environmental Change Generates Interest among Participants from all over the World.

The buzzwords climate change and migration are very much en vogue, not only in everyday news but also in contemporary research. Not surprisingly, many perspectives and debates raise controversies, contradict, and ignore each other. Prof. Patrick Sakdapolrak, who researches demography and migration at the University of Vienna and who is the Research Group Leader of the Trans|Re Project at the Department of Geography in Bonn states that “it is about time to bring all researchers working on these topics together and confront each other with diverse perspectives.“

Many highly regarded researchers and migration experts agreed with Prof. Patrick Sakdapolrak’s statement and travelled from all over the world to Bonn in order to attend the interdisciplinary symposium Connecting the Dots: Migration, Environment, Resilience which took place from 29thto 30th September, 2016.

More than 60 participants made their way to the Department of Geography in Bonn from Singapore, Thailand, Great Britain, Myanmar, India, Ethiopia, Togo, Belgium, Luxembourg, Austria, The Netherlands, USA, Canada, and Germany, with the aim of generating a lively exchange.

In his very inspiring key lecture, Prof. Jonathan Rigg from the National University of Singapore argued that “Rather than seeing migration as progressive, I see it as tied in complex ways to the nature and as a character of socio-economic transformation and the policies that underpin it.”  In more than 20 presentation, from meta-theoretical considerations up to concrete empirical insights, diverse perspectives were illustrated in multiple ways by the presenters. The positive prevailing mood was accompanied by some self-critical thoughts: "Sometimes we are just like ships passing in the night,“ said Jonathan Rigg.

In her keynote speech, Koko Warner from the UN Climate Change secretariat (UNFCCC) made clear that outside of the academic context people are very much concerned with topics such as migration, adaptation, environmental change, and social resilience. Therefore, she stresses the importance of accessibility of research findings to a broader (non-academic) audience.

ภาพ: โสภณ นฤชัยกุศล

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video