โครงการอื่นๆ ของกลุ่มวิจัยฯ 

ความยืนหยัด การล่มสลาย และการจัดระเบียบใหม่ (Resilience, Collapse and Reorganisation - RCR)

โครงการ RCR ได้รับการสนับสนุนจาก DFG ในการวิจัยในประเด็นความยืนหยัด การล่มสลาย และการจัดระเบียบใหม่ภายใต้ความซับซ้อนของระบบนิเเวศสังคม (Social-Ecological Systems - SES) ในทวีปแอฟริกา งานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าทวีปแอฟริกาไม่เพียงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อของโลกมอย่างรุนแรง แต่สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่างได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเช่นกันทั้งจากการ การเคลื่อนย้ายของคน ความแตกต่าง ความขัดแย้ง ระบบเศรษฐกิจ และธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ดร.พัทริค ศักดาพลรักษ์ หัวหน้าโครงการ TransRe and เวร่า โทโร่ ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อหาความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ (translocal) และการจัดระเบียบใหม่ของระบบนิเวศสังคมของทะเลสาบไนวาชา (Lake Neivasha) ประเทศเคนย่า ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบอนน์และมหาวิทยาลัยโคโลญ ประเทศเยอรมนี

นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ RCR:

ดร.พัทริค ศักดาพลรักษ์ (Dr.Patrick Sakdapolrak)

เวร่า โทโร่ (Vera Tolo)

 

เว็ปไซต์โครงการ RCR:  http://transre.org/index.php/about/associated-projects/translocal-relations-reorganization-socio-ecological-systems-ses

8941998907_4b0b4b14ee_k.jpg

» พายุและฝนที่ตกอย่างหนักในบริเวณทะเลสาบไนวาชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ศึกษาาภายใต้โครงการ RCR ประเทศเคนย่า (ภาพ: A. Shah/Flikr, under: CC BY-SA 2.0)

   รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ RCR:RcR_Project_flyer_screenshot.jpg

 → ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำโครงการ RCR (PDF)

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video