พื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสะท้อนกลับ (feedback processes) ที่เกิดขึ้นระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐานและความยืนหยัดทางสังคมต่อความเสี่ยงที่เกิดจากภูมิอากาศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นทั้งในถิ่นฐานดั้งเดิมของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานและในพื้นที่ที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัย ซึ่งรูปแบบของการโยกย้ายถิ่นฐาน อัตตลักษณ์ของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานและสภาพแวดล้อม กลไกในการโยกย้ายถิ่นฐาน และปัจจัยของความเชื่อมโยง เป็นประเด็นที่ทางโครงการฯ ให้ความสำคัญในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ (translocality) ซึ่งได้รับอิทธพลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้โครงการมีพื้นที่เป็าหมายในการทำวิจัยอยู่ที่ประเทศไทย

ประเทศไทย

เนื่องจากทางโครงการฯ ต้องการการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ยังคงมีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร ซึ่งมีการเปิดรับกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งนี้เกษตรกรในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางนั้นจะมีศักยภาพทั้งทางด้านทรัพย์สินและทรัพยากรสำหรับการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ประเทศไทยยังเป็นประเทศไทยที่มีอัตราการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสูง อาจกกล่าวได้ว่าการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเกษตรกรในการปรับตัวและรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ การขาดแคลนที่ดินทำกิน และรอบฤดูกาลเพาะปลูก 

ลักษณะเฉพาะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจจัยด้านภูมิอากาศ สภาวะแวดล้อม และเศรษฐกิจ-วัฒนธรรมของภาคชนบทในประเทศไทย  ทำให้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยที่มีความน่าสนใจในเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามในเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน ความเสี่ยงจากภูมิอากาศ และความยืนหยัดทางสังคม

จุดเริ่มต้นในการศึกษาวิจัย

ทางโครกงารฯ เริ่มจากการเก็บข้อมูลในระดับหมู่บ้านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยแปลงที่เกิดจากกระบวนการสะท้อนกลับของการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และผลกระทบต่อความยืนหยัดทางสังคมในการรับมือกับความเสี่ยงจากภูมิอากาศ โดยเป็นการติดตามความแตกต่างของความเปลี่ยนแปลงจากการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศของผุ้ที่โยกย้ายถินฐาน โครงการฯ จะทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ปลายที่ทางที่คนจากในชุมชนโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัย/ทำมาหากิน โดยครอบคลุมพื้นที่ดังต่อไปนี้:

เขตเมืองและอุตสาหกรรม (Urban and Industrial areas) ภายในประเทศ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Regional destination in Asia) เป็นตลาดรองรับแรงงานข้ามชาติผีมือต่ำ (low-skilled migrant workers)
ประเทศปลายทางข้ามทวีป (Trans-continental destinations) ของแรงงานมีผึมือ หรือคู่สมรสชาวต่างชาติ

งานวิจัยของทางโครงการฯ จะเปรียบเทียบกระบวนการสะท้อนกลับที่เกิดขึ้นจากการโยกย้ายถิ่นฐานแต่ละรูปแบบ เมืองหลวงอย่างกรุงเทพนมหานครจัดเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ในขณะที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งก็ตั้งอยู่ในจังหวัดข้างเขียง ทั้งนี้ ในการศึกษาผลกระทบของการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ทางโครงการฯ ประเทศสิงคโปร์เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาของการโยกย้ายถิ่นเพื่อทำงาน และประเทศเยอรมนีเป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาการโยกย้ายถิ่นฐานจากการสมรส

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองแบบรัฐเมือง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ ประเทศเกาะเล็กๆ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์มีการพึ่งพิงแรงงานมีผีมือและแรงงานระดับต่ำจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ตลาดแรงงานต่างชาติในประเทศสิงคโปร์จัดเป็นประเทศปลายทางที่รองรับแรงงานจากประเทศไทยมากเป็นอันดับสองรองจากใต้หวัน ในช่วงที่ผ่านมาแรงงานจากประเทศไทยที่เข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์มีคจำนวนลดลง เนื่องจากนายจ้างชาวสิงคโปร์หันไปใช้แรงงานจากประเทศบังกลาเทศ อินเดีย และพม่า ที่มีค่าแรงต่ำกว่า โดยในปี 2553 มีแรงงานไทยประมาณ 1.09 ล้านคน อาศัียอยู่ในประเทศสิงคโปร์ (หรือประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์) ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ (870,000 คน) เป็นแรงงานฝีมือต่ำในภาคการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหรกรรมทางทะเล และแรงงานทั่วไปภายในประเทศ ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานในประเทศสิงคโปร์อยู่เพียง 36,000 คน

ประเทศเยอรมนี

การโยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศไทยมายังประเทศเยอรมนีมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือการโยกย้ายถิ่นฐานโดยการสมรม จากสถิติคนไทยที่แต่งงานมาอยู่่ในประเทศเยอรมนียังมีจำนวนไม่มากเมื่อเที่ยบกับประเทศอื่น (เช่น ขาวตุรกี ประมาณ 1.6 ล้านคน) อย่างไรก็ตามจำนวนคู่สมรสชาวไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาโดยต่ลอดและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปีช่วงปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ใช่ชาวยุโรปในลำดับที่ 6 ข้อมูลจาก Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ในปี 2556 แสดงให้เห็นว่ามีผู้โยกย้ายถิ่นฐานชาวไทยอาศัยอยู่ประมาณ 58,638 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโยกย้ายถิ่นฐานโดยการสมรส และมีสัดส่วนของเพศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ส่่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึง 86.2% ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเที่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานเพศหญิงจากประเทศอื่นๆ ทั้งหมด 

ทั้งนี้ การคัดเลือกพื้นที่วิจัยของทางโครงการฯ (ทั้งในพื้นที่ปลายทางภายในประเทศไทย สิงคโปร์ และเยอรมนี) มีวัตถูประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจโดยเปรียบเทียบจากอิทธิพลของลักษณะเฉพาะของแต่ละจุดหมายปลายทางในการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เข้าด้วยกัน อันนำไปสู่การเสริมสร้างความยืนหยัดทางสังคมของชุมชนดั้งเดิมของผู้ที่มีการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยจะเป็นการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญ เช่น สถานะทางกฏหมาย การประสานสังคม/การทำงานร่วมกัน ระยะเวลาในการพำนัก เพศ ระยะทาง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทำความรุ้จักโครการฯ เพิ่มเติม (สื่อวีดิโอ)
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ (รายงานการวิจัย - ภาษาอังกฤษ)

  กลับสู่ภาพรวมโครงการฯ

_MG_5370.JPG

» เกษตรกรกำลังถอนกล้าเพื่อเตรียมดำนาในจังหวัดเชียงราย (ภาพ: TransRe/S. Naruchaikusol)

IMG_1492.JPG

» กรุงเทพฯ  จุดหมายปลายทางหลักของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ (ภาพ: TransRe/S. A. Peth)

Map of Thailand (Coming Soon)

MAP HERE

ดูรายละเอียดในแผนที่

IMG_1308.JPG

» บ้านพักคนงานของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานจากนานาประเทศมาทำงานในประเทศสิงคโปร์ (ภาพ: TransRe/P. Sakdapolrak)

Map of Singapore (Coming Soon)

MAP HERE

ดูรายละเอียดในแผนที่

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video