ภาพรวมโครงการฯ (Overview)

โครงการเสริมสร้างความยืนหยัดด้วยแนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การโยกย้ายถิ่นฐาน และความยืนหยัดทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย (โครงการ TransRe)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักวิจัยและผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายต่างๆ  รวมถึงสาธารณชนทั่วไป  แต่ความสนใจส่วนใหญ่มุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐาน ความขัดแย้ง และการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่างๆ 

โครงการ TransRe นำเสนอมุมมองใหม่ในการเชื่อมโยงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยมีสมมติฐานที่ว่าถึงแม้ว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะมีความแม่นยำ แต่การโยกย้ายถิ่นฐานได้เกิดแล้วและยังคงมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องไปเป็นพลวัตรหลักของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก ซึ่งการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคน สถานที่ และเอื้อต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และทรัพยากร การสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงกับสถานที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน

ทั้งนี้ กระบวนการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่จะเอื้อให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความยืนหยัดทางสังคมของครัวเรือนและชุมชน โครงการฯ มุ่งเน้นศึกษาวิจัยในชุมชนท้องถิ่นที่ครัวเรือนยังคงพึงพิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการดำรงชีวิตเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความเปราะบางต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นการทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การวิจัยภายใต้โครงการฯ จะทำการศึกษาวิจัยในเชิงพื้นที่และเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ ที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้น รวมถึงเน้นสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงประจักษ์จากกรณีศึกษาต่างๆ ในประเทศ และพื้นที่เป้าหมายที่มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากชุมชนในพื้นที่ศึกษา  โดยทางโครงการฯ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้:-

ประเด็นวิจัย
ความเข้าใจเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานและความเปราะบางของวิถีชีวิตชุมชนในบริบทของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
การถอดรหัสบทบาทของเครือข่ายทางสังคมสำหรับการเสริมสร้างความยืนหยัดจากความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่
กรณีศึกษา การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศไทย สิงคโปร์ เยอรมัน และการโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศไทย

นอกเหนือจากการสร้างองค์ความรู้

 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการแล้ว เป้าหมายหนึ่งของทางโครงการฯ คือ การให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์สากล) ดำเนินโครงการนำร่องร่วมกันเพื่อสร้างความยืนหยัดแก่ชุมชนที่มีการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยทางโครงการฯ จะพัฒนาเครื่องมือ (toolkit) สำหรับผู้กำหนดนโยบายและนักปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการในประเด็นด้านการโยกย้ายถิ่นฐานและการเสริมสร้างความยืนหยัดทางสังคม และการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไปสู่นโยบายและแผนในการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ไม่เพียงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการศึกษาเฉพาะในแวดวงวิชาการ แต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้กำหนดนโยบายและนักปฏิบัติ ในการผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหลายช่องทาง อาทิ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย สื่อสังคมออนไลน์ บล็อก วีดีโอคลิป เป็นต้น ซึ่งการนนำผลการวิจัยสู่ผู้กำหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศจะดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (UNU-EHS) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM Thailand) สถาบันเพื่อการพัฒนาเยอรมัน (DIE) องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

big_image.jpg

» ทอผ้าและอาชีพทางเลือกอื่นๆ ในครัวเรือนเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ (ภาพ: Uni Bonn/A. Reif)

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video