พันธมิตรโครงการฯ

ทางโครงการฯ ทำงานร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในหลากหลายสาขา ทั้งกับสถาบ้นวิจัยทางวิชาการไปจนถึงองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ


logo_Raks_Thai.jpg

มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation)

มูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย โดยมีเป็าหมายในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนยากจนและด้อยโอกาส และขยายไปสู่งานด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันเอดส์ รวมทั้งการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นมูลนิธิรักษ์ไทยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 

www.raksthai.org (มูลนิธิรักษ์ไทย)
www.care-international.org (องค์การแคร์สากล) 


องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานประเทศไทย (International Organization for Migration, Thailand)IOM-Logo-IOM-OIM-IOM-Blue.jpg

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ทำงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานและทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างรัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ตั้งแต่ปี พ.ส. 2529 ทั้งนี้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานประเทศไทยทำงานในหลากหลายประเด็น ประกอบด้วย แรงงานต่างด้าว การต่อต้านการค้ามนุษย์ สุขอนามัยของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

 → http://th.iom.int 


ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia START Regional Center)

logo_sea-regctr_new.jpg

ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-START-RC) เป็นส่วนวิจัยของคณะกรรมการของศูนย์ฯ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก (START) เป็นเครื่อข่ายนานาชาติที่สนับสนุนงานวิจัยแบบสหวิทยาการในด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพฉายอนาคตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change scenarios) และผลกระทบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประเมินความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวในหลายภาคส่วน

www.start.or.th (SEA-START-RC)
http://start.org/ (START)


UNU-EHS_3c_NEW.jpg

สถาบันสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยสหประชาติ (United Nations University, Institute for Environment and Human Security: UNU-EHS)

สถาบันสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยสหประฃาชาติ (UNU-EHS) ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิจัยและสถาบันฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสหประชาติ มีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์โดยอาศัยระบบฐานความรู้ในการลดความเปราะบางและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเน้นงานวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการศึกษาผลกระทบของแรงขับเคลื่อนหลักที่ส่งผลต่อความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงอทางสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

 → www.ehs.unu.edu


KHON_KAEN_UNIVERSITY-LOGO.png

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khonkaen University)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยทางมหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการพัฒนาประชากรให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

www.kku.ac.th
www.huso.kku.ac.th  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

 


ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Centre for Agriculture Resource Systems Research, Chiangmai University)Screenshot_5.jpg

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรมีการดำเนินงานแบบสหสาขาวิชาโดยความร่วมมือของบุคลากรของศูนย์ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆใน คณะเกษตรศาสตร์ และใช้แนวทางเชิงระบบในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร พัฒนาองค์ ความรู้และวิธีการวิเคราะห์ปัญหา การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหน่วยวิจัยหลัก 3 หน่วยได้แก่ หน่วยวิจัย ระบบเกษตรยั่งยืน หน่วยวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และหน่วยวิจัยธุรกิจเกษตรและการจัดการ นอกจากนี้ยังร่วมกันจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาชาวิชา เกษตรศาสตร์เชิงระบบ (Agricultural Systems) ขึ้นในปี พ.ศ. 2527

www.mcc.cmu.ac.th 
www.agri.cmu.ac.th (คณะเกษตรศาสตร์)


Corporate_Logo_ARI-Color_transparent_-_web.gif

สถาบันวิจัยเอเชีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (Asia Research Institute, National University of Singapore)

สถาบันวิจัยเอเชีย (Asia Research Institute: ARI) เป็นสถาบันวิจัยในระดับอุดมศึกษาก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฏาคม 2544 เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ทาง พันธกิจของสถาบันฯ คือ การให้ความสำคัญและทรัพยากรสำหรับการวิจัยในภูมิภาค และเป็นศูยน์กลางในการแลกเปลี่ยนงานวิจัยของภูมิภาคเอเชีย ทางสถาบันฯ ทำการศึกษาวิจัยในประเด็นทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ โดยเฉพาะงานวิจัยแบบสหวิทยาการ ทั้งนี้เป้าหมายระยะสั้นจะให้ความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนของภูมิภาคกับประชาคมโลก

→ http://www.ari.nus.edu (สถาบันวิจัยเอเชีย)
http://www.nus.edu.sg


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Institute for Population and Social Research, Mahidol University)

logonameThaiEngCenter1_RGB.jpg

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านประชากรของภูมิภาคเอเชีย สถาบันฯ มีมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยควบคู่ไปกับการฝึกอบรมด้านประชากรและการพัฒนา และศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อนามัยการเจริญพันธุ์ การแพทย์ และระบบสาธารณสุข ซึ่งช่วยให้สถาบันฯ เข้าใจประเด็นท้าทายของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคข้างเคียง โดยมีเป็าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม

http://www.ipsr.mahidol.ac.th


สถาบันเพื่อการพัฒนาเยอรมัน (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik: DIE)

Deutsches-Institut-fuer-Entwicklungspolitik_mittel.jpg

สถาบันการพัฒนาเยอรมัน (DIE) เป็นหนึ่งในคลังสมอง (think tanks) ในด้านการพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การสหประชาติ เมืองบอนน์ ซึ่งงานของสถาบันฯ จะเน้นด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างงานวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการฝึกอบรม โดยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฏีสุ่การปฏิบัติ งานวิจัยของทางสถาบันฯ จะอยู่ภายใต้พื้นฐานทางทฤษฏี งานวิจัยเชิงประจักษ์ และแนวทาง/เครื่องมือประยุกต์ สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการให้คำแนะนำของทางสถาบันฯ ยังมีนำแนวคิดที่เกี่ยวช้องในการพัฒนานโยบาย ให้คำปรึกษารัฐมนตรี รัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศ และการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ในปัจจุบัน

http://www.die-gdi.de/en/ 


วิทยาลัยการศึกษาโลก เมือง และสังคม มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเมลเบิร์น (School of Global, Urban and Social Studies, Royal Melbourne Institute for Technologies: RMIT)

RMIT_POS_CMYK.jpg

วิทยาลัยการศึกษาโลก เมือง และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมลเบิร์น (RMIT) เป็นผู้นำด้านสหสาขาในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และงานวิจัยที่นำไปสุ่ความยั่งยืนของโลก ทางมหาวิทยาลัยมีการศึกษาวิจัยในหลากหลายด้านและมุ่งเน้นงานวิจัยที่ช่วยตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงทีและมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งงานวิจัยของทางวิทยาลัยยังร่วมไปถึงงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ นโยบายทางสังคมและการประเมินผล รวมถึงเมืองและนโยบายสิ่งแวดล้อมและการวางแผน เป็นต้น

http://www.rmit.edu.au/socialhumanities 


univienna_logo_ohne_Hintergrund.gif

ภาควิชาภูมิศาสตร์และการวิจัยภูมิภาค มหาวิทยาลัยเวียนนา (Department of Geography and Regional Research, University of Vienna: IfGR)

ภาควิชาภูมิศาสตร์และการวิจัยภูมิภาค (IfGR) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2394 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ และดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ซึ่งภาควิชาฯ ให้ความสำคัญกับงานวิจัยพื้นฐาน และการประยุกต์งานวิจัยในเชิงประจักษ์ โดยมีหลักสูตรเชื่อมโยงในหลากหลายประเด็นวิจัยหลัก อาทิ งานวิจัยด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นต้น โดยมีคำถามวิจัยในทีมุ่งประเด็นในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่นเป็นการศึกษาวิจัยภายใต้แนวคิดหวิทยาการ

→ https://geographie.univie.ac.at/en/home/

  • Climate change scenarios in Southeast Asia;
  • Climate change impacts in Southeast Asia;
  • Climate change vulnerability and adaptation on various systems and sectors;
- See more at: http://www.start.or.th/#sthash.yftFrbD3.dpuf
The Southeast Asia START Regional Center is the regional research node of the Southeast Asia Regional Committee for START - See more at: http://www.start.or.th/#sthash.yftFrbD3.dpuf

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video