เครือข่ายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ภาษาอังกฤษ)

เครือข่ายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม (environmental change) การโยกย้ายถิ่นฐาน (migration) ความยืนหยัด (resilience) และการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ (translocality)


 โครงการวิจัย | Blogs | สื่อการสอนและฐานข้อมุลงานวิจัย


โครงการวิจัย (Research Projects)

KNOMAD.png   KNOMAD (Global Knowledge Partnership on Migration and Development):
   A global hub of knowledge and policy expertise on migration and development issues

    → http://www.knomad.org

Screenshot_7.jpg   TRANSFORmIG (Humbolt University Berlin; University of Konstanz):
   A research project on migrationand the transnational transfer of multicultural habitus

   → https://www.projekte.hu-berlin.de/de/transformig/about

Screenshot_1.jpg Crossroads Asia (Center for Development Research, University of Bonn):
A network on conflict, migration, and development

 → http://crossroads-asia.de/en/home.html

Screenshot_2.jpg The micle project (Institut für sozial-ökologische Forschung, ISOE; University of Bayreuth; University of Vienna):
A research project on migration, climate, and environment

http://www.micle-project.net/

Screenshot_3.jpg Where The Rain Falls Project (United Nations University, UNU-EHS):
A study on rain fall, hunger, and human mobility

http://wheretherainfalls.org/


 

Blogs

Netzwerk Flüchtlingsforschung | A multi-disciplinary network of scientists from Germany and abroad conducting research in the fields of forced migration, escape and asylum within Germany
→ http://fluechtlingsforschung.net/blog/

Hein de Haas Blog | Oxford-based migration researcher and co-director of the International Migration Institute (IMI), UK
http://heindehaas.blogspot.de/

The Compas Blog | A weekly blog providing information and discussion points about migration, policy and society
http://compasoxfordblog.co.uk/about/

This Geographical Life | Thoughts on geography, environment and teaching, written by Robert McLeman, Associate Professor,
Dept. of Geography, Wilfrid Laurier University, Canada
http://thisgeographicallife.blogspot.de/  


สื่อการสอนและฐานข้อมูลงานวิจัย (Teaching and literature research)

ห้องสมุด (Libraries)

Universitäts- und Landesbiliothek Bonn:
→ www.ulb.uni-bonn.de
Katalog der Bonner Klinik-, Instituts- und Seminarbibliotheken (BoKIS):
www.ulb.uni-bonn.de/literatursuche/kataloge/bokis

 

เว็ปไซต์สืบค้นข้อมุลงานวิจัย (Web-based literature research)

ScienceDirect: → www.sciencedirect.com
Web of Science: → http://apps.isiknowledge.com
Google Scholar: → http://scholar.google.de/

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video