สื่อมัลติมีเดีย (ภาษาอังกฤษ)

สื่อมัลติมีเดียต่างๆ (ภาษาอังกฤษ) ของโครงการ TransRe ในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ไฟล์เสียงไปจนถึงวีดีโอ โดยมีเป้าหมายในการให้ข้อมุลและกระบวนการทำงานวิจัยของโครงการฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจ


วีดีโอ

VIDEO | Understanding Climate Change, Risk and Vulnerability

Publisher: TransRe Project, Department of Geography, University of Bonn, Germany
Publication Date: September/2015
Author/Speaker: Ajan Suppakorn Chinvanno from the Southeast Asia START Regional Center
File Download: Click here to watch


 
VIDEO | Public Project Presentation

Publisher: TransRe Project, Department of Geography, University of Bonn, Germany
Publication Date: May/2014
Author/Speaker: Patrick Sakdapolrak and team
File Download: Click here to watch


 
VIDEO | Public Project Presentation

Publisher: TransRe Project, Department of Geography, University of Bonn, Germany
Publication Date: May/2014
Author/Speaker: Patrick Sakdapolrak and team
File Download: Click here to watch


ไฟล์เสียง

 TALK | Building Resilience through Translocality: Climate Change, Migration and Social Resilience of Rural Communities in Thailand

Publisher: Asia Research Institute; National University of Singapore, Singapore
Publication Date: Aug/2014
Author/Speaker: Patrick Sakdapolrak
File Download: Click here to listen


งานนำเสนอ (Presentations)

 NEW
PRESENTATION | Inbetween the rural and the urban: Translocal Networks and Resilience to Environmental Risks in Northeast Thailand

Venue: Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Publication Date: Jan/2016
Author/Speaker: Till Rockenbauch
File Download: Click here (PDF)


PRESENTATION | Deciphering translocal social resilience – Methodological considerations

Workshop: COST Workshop "Combining quantitative and qualitative methods for a better understanding of the climate change-migration nexus"
Venue: Seville, Spain
Publication Date: September/2015
Author/Speaker: Luise Porst
File Download: Click here (PDF)


CONFERENCE | Multilocality in the Global South and North: Factors, features and policy implications

Venue: TU Dortmund, Germany
Publication Date: September/2014
Author/Speaker: Kayly Ober & Luise Porst
File Download: Click here (PDF)


 
PRESENTATION | Project Launch Building Resilience through Translocality

Venue: Sena Place Hotel, Bangkok, Thailand
Publication Date: July/2014
Author/Speaker: Patrick Sakdapolrak and team
File Download: Click here (PDF)


Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video