ธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

โครงการย่อยนี้จะมุ่งเน้นวิเคราะห์รูปแบบของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในการดำเนินชีวิตของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐาน โดยเป็นการศึกษาความเชื่อมโยงของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างและภายใต้ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ด้วยการวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติทางสังคม (social practices) ในเชิงลึก

การโยกย้ายถิ่นฐานถือเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสะท้อนจากแบบแผนการปฏิบัติการทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งโครงการย่อยนี้จะมุ่งเน้นถึงแบบแผนปฏิบัติการและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการโยกย้ายถิ่นฐานมักจะหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่น (ภูมิลำเนาเดิม) และอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่มีกับทั้งสองพื้นที่นี้นำไปสู่ความซับซ้อนของเครือข่ายของการเชื่อมโยงในบริบทของความแตกต่างของภาพพื้นที่และสังคม (socio-spatial) โดยจะวิเคราะห์การเชื่อมโยงกันในรูปแบบต่างๆ ระหว่างผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง (ภูมิลำเนาเดิม) ตลอดจนศึกษาความเกี่ยวพันธ์ของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานที่ยังคงเชื่อมโยงกับภูมิลำเนาเดิมของตนรวมไปถึงแนวที่ใช้ในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เป้าหมาย:  โครงการย่อยนี้มุ่งเน้นที่จะทำความเข้าใจถึงผลกระทบของการโยกย้ายถิ่นฐานของชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยที่มีต่อความยืนหยัดของครัวเรือนและชุมชน (ภูมิลำเนาเดิม) ของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานที่มีความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม รูปแบบในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลผลกระทบต่อการส่งผ่านการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ซึ่งผลของการเชื่อมโยงเป็นกระบวนการที่มีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานและปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ต่างๆ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ

โจทย์วิจัยของโครงการย่อยนี้ คือ การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่งผลอย่างไร? มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางใดบ้าง อาทิ การติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว การส่งผ่านกระบวนการทางสังคมและการส่งเงินกลับภูมิลำเนา? ระหว่างใครบ้างและสภาพแวดล้อมแบบใดที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ขึ้น? การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่งผลอย่างไรกับคนที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชนบท?

วิธีการศึกษาวิจัย:  งานวิจัยนี้จะติดตามผู้ที่มีการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยแนวคิดนี้เป็นงานวิจัยแบบพหุสนาม (multi-sited research) ภายใต้วิธีวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณา (ethnographic) โดยจะเริ่มจากการเก็บข้อมูลในชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นจะติดตามผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของรูปแบบการดำเนินชีวิตระหว่างพื้นที่ต่างๆ  โดยมีเป้าหมายที่จะศึกษารูปแบบของการโยกย้ายถิ่นฐานหลักๆ ทั้งในพื้นที่ที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานไปและในภูมิลำเนาเดิมของผู้ที่โยกย้ายถิ่นฐาน (→ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ)follow_the_people.jpg

ทั้งนี้ มีหลายทฤษฏีที่มีความเหมาสมและสามารถใช้ในการสอบถาม/ไต่สวน (examination) นอกจากนี้ข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวกับความยืนหยัดและการโยกย้ายถิ่นฐานในมิติของภูมิศาสตร์มนุษย์ (human geography) ภายใต้ทฤษฏี “Theory of Practices” ของ Bourdieu ยังช่วยเพิ่มมิติในการวิเคราะห์เชิงระบบตามกรอบทฤษฏีทางสังคมวิทยา (social theory)

โครงการย่อยนี้จะเชื่อมโยงกับโครงการย่อยอื่นๆ และให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความเปราะบางและความยืนหยัดของชุมชน และมีช่วยในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในประเด็นของเครือข่ายทางสังคมและความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ รวมถึงยังมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

now_every-one_can_fly.jpg

» "ใครๆ ก็บินได้" สโลแกนของสายการบินบนตัวเครื่องบินที่สนามบินชางกี่ ประเทศสิงค์โปร์ (ภาพ: TransRe/S. A. Peth).

Luise_and_Simon_HP.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นด้านการโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ

» ติดต่อ ลูอีเซอร์ พอสซ์ (ภาษา: เยอรมัน และอังกฤษ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นด้านการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศไทย สิงคโปร์ และเยอรมนี

» ติดต่อ ซีโมน พีซ (ภาษา: เยอรมัน และอังกฤษ)

 

 

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video