รูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ทางสังคมและการเสริมสร้างความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

กรณีศึกษา การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศไทย สิงคโปร์ เยอรมัน และการโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศไทย

โครงการย่อยนี้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจระบบธร รมาภิบาลในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ – การโยกย้ายถิ่นฐาน – การปรับตัว ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยจะให้ความสำคัญโดยเฉพาะในด้าน “การโยกย้ายถิ่นฐานในฐานะที่เป็นแนวทางในการปรับตัว” งานวิจัยนี้จะไม่ใช่เพียงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางด้านนโยบายและผล กระทบต่อสร้างความยืนหยัดทางสังคม (Social resilience) แต่ยังรวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดเวทีเจรจาทางนโยบายและข้อเสนอแนะในการ บรรจุแนวคิดเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานและการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่สู่ นโยบายด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิชาการหลายสำนักให้ความสำคัญถึงประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับตัวโดยอาศัยการโยกย้ายถิ่นฐาน (Smit and McLeman, 2006; Adger et al, 2003; Tacoli, 2011; Barnett and O'Neill, 2012; Scheffran et al, 2012). ซึ่งการโยกย้ายถิ่นฐานมีส่วนในการเพิ่มความหลากหลายของวิถีชีวิตในครัวเรือนทีพึ่งพิงการเกษตร โดยมีส่วนช่วยกระจายความเสี่ยงให้แก่ครัวเรือน รวมถึงการส่งเงินกลับให้แก่สมาชิกในครัวเรือนยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความยืนหยัดแก่ชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ หากกำหนดผู้วางแนวนโยบายจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการปรับตัว ซึ่งวิธีการนี้อาจจะนำไปสู่กับดับ/ทางตันในท้ายที่สุด เนื่องจากหลักการนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อนิยามของการปรับตัวบ่อยครั้งที่การปรับตัวมักถูกดำเนินการจำกัดอยู่เพียงไม่กี่รูปแบบ ซึ่งรูปแบบในการปรับตัวในปัจจุบันหากเป็นแนวทางในการที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ระบบชลประทาน ผนังกั้นคลื่น ฝายทดน้ำ และมาตรการที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ การแบ่งปันข้อมูล การสร้างขีดความสามารถ และการสร้างหลักประกัน ซึ่งมักถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งในทฤษฏี 'sedentary bias' (Bakewell, 2008) ที่เชื่อว่าการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ในเชิงลบ ทั้งนี้ หากผลสืบเนื่องที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชุมชนทำให้ไม่สามารถรักษาวิถีชีวิตที่พึ่งพิงการเกษตรไว้ได้ ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วางนโยบายจะต้องเข้าใจและเปิดรับแนวคิด “การโยกย้ายถิ่นฐานในฐานะที่เป็นแนวทางในการปรับตัว”

เป้าหมาย:  เป้าหมายของโครงการย่อยนี้จะมุ่งเน้นทำความเข้าใจในเชิงลึกโดยมีโจทย์วิจัยดังนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีความเข้าใจหรือให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไร? นโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานมีความเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไร? นโยบายในระดับบนผลต่อการติดสินใจกำหนดนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ/หรือการโยกย้ายถิ่นฐานในระดับล่างอย่างไร? นโยบายใดที่ช่วยเอื้อต่อการสร้างความยืนหยัดทางสังคมจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่?

วิธีการศึกษาวิจัย:  โครงการย่อยนี้จะเก็บข้อมูลทางนโยบายในหลายระดับและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทำความเข้าใจถึงความซับซ้อนของประเด็น โดยจะให้รูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง

โครงการย่อยนี้จะร่วมกับโครงการย่อยอื่นในการวิเคราะห์ประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความเปราะบางและความยืนหยัดของชุมชน และรูปแบบทางสังคมของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบ่งชี้ถึงบทบาทและผลกระทบต่อกระบวนการทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของหน่วยงาน/องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจะช่วยลดความซับซ้อนของประเด็นคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจของธรรมาภิบาลในการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

Profil_Ober.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

» เคลลี่ โอเบอร์ (ภาษา: อังกฤษ)

  กลับสู่ภาพรวมโครงการฯ

photo_1.JPG

» การประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ เมืองบอนน์ (Bonn Climate Change Conference) ในเดือนมิถุนายน 2557 (ภาพ: TransRe/K. Ober)

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video