เครือข่ายทางสังคมและการเสริมสร้างความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

การถอดรหัสบทบาทของเครือข่ายทางสังคมสำหรับการเสริมสร้างความยืนหยัดจากความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

โครงการย่อยนี้เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคมในระดับครัวเรือนที่มีต่อการเสริมสร้างความยืนหยัดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะย่างยิ่งลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายและรูปแบบของการเชื่อมโยงภายในเครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมและการโยกย้ายถิ่นฐานมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ เครือข่ายทางสังคมเป็นกระบวนการเริ่มต้นและเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่การโยกย้ายถิ่นฐาน อาทิ ห่วงโซ่ของการโยกย้ายถิ่นฐาน ในทางกลับกันการโยกย้ายถิ่นฐานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมในท้องถิ่นและจุดหมายปลายทาง โดยความเกี่ยวโยงทางสังคมท้องถิ่น (local social tie) นั้นจะถูกเกื้อหนุนโดยความเกี่ยวโยงของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ (translocal tie) เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และเอื้อต่อการเข้าถึงการเคลื่อนย้ายทรัพยากร การดำเนินการ ข้อมูลข่าวสาร และแนวความคิดใหม่ๆ ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งงานศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ยังชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้การเสริมสร้างความยืนหยัด ทั้งนี้ มีตัวอย่างไม่มากนักที่ขี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของเครือข่ายเป็นตัวช่วยให้เกิดความยืนหยัดทางสังคม ซึ่งงานวิจัยนี้พยายามที่จะอุดช่องว่างที่มีอยู่ของงานวิจัยที่ผ่านมา

เป้าหมาย:  โครงการย่อยนี้มีเป้าหมายในการทำความเข้าใจถึงผลของเครือข่ายการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่อขีดความสามารถของครัวเรือนในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนสร้างและค้นหาแนวทางในการนำไปสู่การพัฒนาวิถีชีวิต ดังนั้นแนวคิดเครือข่ายทางสังคมต่อความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่จะถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย

วิธีการศึกษาวิจัย:  ในการประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างและพลวัตรของเครือข่ายทางสังคมของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่นั้นจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis Toolkit) ในการวิเคราะห์ โดยจะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายของแรงสนับสนุนทางด้านสังคม (social support) นวัตกรรมเกษตร (agricultural innovation) ธรรมาภิบาลทางสิ่งแวดล้อม (environmental governance) และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่นำไปสู่โยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคมและความยืนหยัดทางสังคม โดยจะใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

โครงการย่อยนี้จะเชื่อมโยงกับโครงการย่อยอื่นๆ และให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความเปราะบางและความยืนหยัดของชุมชน และช่วยสร้างความเข้าใจรูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ทางสังคม ตลอดจน ธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างความยืนหยัดจากการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

 

Prof_Rockenbauch.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

» ทิลล์ ร็อคเคนเบาค์ (ภาษา: เยอรมัน และ อังกฤษ)

  กลับสู่ภาพรวมโครงการฯ

Caroussel3.jpg

» เครือข่ายการลงแขกจัดเป็นแหล่งแรงงานที่สำคัญของชุมชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต (ภาพ: TransRe/S. Naruchaikusol)

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video